EnglishSlovak
záznamov v databáze: 162758                                                  aktualizované: 09.02.2018 07:24 
Informácie Info Návštevná kniha Kniha návštev E-mail E-mail
Hľadaj priezvisko:

  
Kategórie:
 
Osobnosti
Zoznam cintorínov
Cintoríny na webe

Tlač parte:
 
Online tlač smútočných oznámení

Cintorínske služby:
 
pohrebníctva, kamenári...

Genealógia
Referencie
Aktuality


   

 • ŽIDOVSKÝ CINTORÍN V BYSTROM (zmapovanie 8.8.2010) Židovský bet olam nachádzajúci sa v Bystrom vo Vranovskom okrese a v Prešovskom kraji je jediný z troch, ktorý sa zachoval. Je na rovinatom teréne medzi inými pozemkami priamo v obci. O tento cintorín sa od vojny staral evanjelik, pán Michal Mižík(1903-1983), bývajúci od detstva v susedstve,ktorému boli odovzdané ,,kľúče“ od pána Davida Deutscha, tesne pred transportom do koncentračného tábora. Bola mu daná Pohrebná kniha(zoznam tu pochovaných zosnulých,neskôr posunutá ÚZŽNO v BA) a dve pečiatky, jedna je pečiatka Chevra kadiše-svätého spolku a druhá je obchodná pečiatka pána Deutscha. Keď chcelo gestapo (komisariát sídliaci v Bystrom)počas vojny zlikvidovať cintorín a urobiť z neho parkovisko pre tanky, pán Mižík sa ho rozhodol ochrániť, za čo mu hrozila smrť, miestny gazda Ján Onuferk sa ho ale zastal s tým, že si on (p.Mižík)vraj pozemok cintorína už odkúpil a je to jeho majetok preto si ho chráni, tým sa jeho život i cintorín zachránil. Po smrti pána Mižíka sa stáva správcom a ochrancom cintorína jeho syn Jozef Mižík( 1949). Pán Michal Mižík po vojne,neskôr i jeho syn boli v kontakte (písomnom, pani Serena Neumanová, manželia Moschkowitschoví, Barry Gres, Harry Gold....)s vojnu preživšími odtiaľto pochádzajúcimi židmi, alebo potomkami, vysťahovanými do zahraničia(najmä USA).Niektorí potomkovia(najmä zo zahraničia) cintorín priebežne aj navštevujú. Na cintoríne je celkom zachovaných zrejme z väčšieho počtu, 146 hrobov z ktorých je čitateľných asi 93 maciev/náhrobkov,asi 53 je pieskovcových náhrobkov a už málo, alebo vôbec čitateľných. Najstarší zachovaný hrob je pod číslom 48. z roku 1857, kde leží Dov ben Nahum. Posledné dva hroby sú z roku 1941, oba sú menovci Abraham Neumann, č.129,130. Z významnejších osobností je tu pochovaný rabín Dr. Arje Leibisch(Leopold) Lichtig, hrob č.10. Od r.1906 pôsobil ako rabín v Hamburgu, odkiaľ si žiadal byť po smrti pochovaný v Bystrom, pri svojom otcovi, čo sa uskutočnilo v r.1937.Učil na hamburskej Ješive a bol znalcom Talmudu. Všetky macevy majú len hebrejské texty, nachádza sa tu niekoľko kohenských hrobov zo znakom žehnajúcich rúk, z iných symbolov je tu svietnik, strom, koruna... Z priezvisk sa tu vyskytujú napr.: Brenner, Friedman, Gold, Grün,Grünwald,Glük, Kohen, Klauzner Lebowitsch, Letzter,Lichtig, Licht, Moschkowitsch, Müller, Neuman,Tischler, Samuelowitsch, Schwartz, Weiss, Weinberger a ďalšie. 8.8.010 bolo vykonané zmapovanie cintorína,hroby boli označené evidenčným číslom a pod ním zaznačené podľa mena a roku úmrtia. V dedine je dodnes zachovaná aj malá synagoga (bez pôvodného interiéru) a niekoľko pôvodných židovských domov. Spracoval Ján Hevera. ( jochanan@7gmail.com, 0902693 457 ) Správca cintorína Jozef Mižík, Bystré 102,094 34,t.č. 057/445 0227,0917394612 Abecedný zoznam mien A rok úmr. č.hrobu Abraham, č.30 Abraham ben David č.104 Abraham ben Jicchak,r.1922, č.123 Ajzik Jicchak č.17 Arje Jehud,r.1901, č.81 B Benjamin, r. 1895/8?, č.47 ben Abraham,r.1910, č.19 Berschrauch(?) Naftali Ber, č.140 Brenner Jicchak,r.1891, č.85 Ch Chaja bat Abraham Jakob,r.1926,č.109 Chaja bat Arje,r. 1920, č.112 Chaja(?)bat Jakob,r.1873, č.141 D David ben Cvi,r.1895, č.44 David ben Moše Cvi,r.1899,č.82 Dov ben Nahum, č.1857, č.48 Dov ben Cvi č.79 E Eliezer ben Abraham,r.1915,č.26 Ester(?) č.60 Eli č.102 F Feige, č.50 Frida bat Abraham Jakob,r.1924,č.110 Friedman Hana, r.1896, č.52 Friedman Gitl,r.1911, č.96 Friedman Eliša Eli,r.1924, č.124 Friedman Nachum Bencion,r.1927,č.125 Friedman Rachel,r.1893, č.134 Friedman (?) Frida, č.77 G Glük Rafael r.1846-1918, č.9 Glük Cidl, r.1938, č.126 Glük Eliezer,r.1925, č.127 Grün Henoch r.1873, č.34 Grünwald Šlomo,r.1916, č.118 Gros Lea,r.1921, č.111 Gotfrind Rachel, r.1896, č.51(manž.č.95) Gotfrind(Kohen)Jicchak Ajzik,r.1909,č.95 Golde bat Cvi,r.19.st., č.66 Golda bat Simcha,r.1926, č.106 Gold Chaja,r.1929, č.88 Gold Chaim, r.1924, č.122 J Jicchak ben Meir,r.1891. č.24(rabín,učenec?) Jicchak, r.1905, č.103 Jicchak Ajzik,r.1916, č.119 Josef ben Natan, č.34 Josef Cvi bar Zev,r.1918, č.120 K Kohen Mordechaj, r.1928, č.20 Kohen Chanuch, r.1925, č.21 Klauzner Josef,r.1917, č.22 L Lichtig Arje Leibisch(Leopold)Dr. r.1937, č.10, rabín pôsobiaci v Hamburgu Lichtig Jicchak, r.1903, č.18 (otec rabína) Licht Cvi Zev, r.1896, č.15 Licht Feige, r.1904, č.80(manž.č.15) Lea, r.1905, č.94 Lea, č.113 Lea bat Jehuda,1915/16, č.116 Leibe(?) bat Moše,1917, č.115 Leibe bat Moše, r.1886, č.53 Lebe/Leche bat Moše,r.1895/8, č.144 Letzter Cvi r.1893, č.13 Lebowitsch Josef,r.1927, č.28 Lebowitsch Rachel,r.1897, č.71 Lebowitsch Rebeka, r.1925, č.107 M Müller Sara, r.1900, č. 6 Müller Feige, r.1912, č.133 Meir ben Natan žil 71 r., č.14 Menachem ben Simcha,r.1895,č.84 Moše ben Elia(?), č.23 Moše Jehuda ben Jisrael,r.1935,č.128 Moše, č.29 Moskravsek(?)Mušakut,r.1914, č.98 Moskravsek Chana Chaja,r.1917,č.114 Moschkowitsch Zev,r.1911, č.100 Mirjam bat Jicchak, r.1897, č.49 Mirl bat Baruch, 1879, č.59 N Neuman Rafael, r.1920, č.3(učenec) Neuman Natan, r.1911, č.4 Neuman Hana, r.1908, č.5 Neuman Jehuda,r.1901, č.83 Neuman Rachel,r.1929, č.89 Neumann Abraham, r.1941, č.129 Neumann Abraham, r.1941, č.130 Neumann Šmuel, r.1933, č.131 Necha Gitl, r.1907 č.93 Naftali Cvi ben Eliezer, r.1929,č.25 Norenberger(?) Jedl, č.75 R Rafael, č.38 Rachel(?) č.55 Rebeka Sara r.1900, č.7 S Sara Ester r.1934, č.2 Sara č.97 Sara Rebeka,r.1923, č.108 Samuelowitsch Chaja r. 1928, č.8 Samuelowitsch Moše č.16 Schwartz Sara, r.1898, č.73(manž.č.105) Schwartz Josef Cvi, r.1904, č.105 Stern Cvi,1902, č.78 Simcha ben Jehuda,r.1887, č.86 Šlomo ben Menachem,r.1911,č.101 Šlomo, r. 1919, č.121 T Tischler Chaja,r.1888,č.69 W Weinberger Hana, r.1936 , č.1 Weiss Abraham,r.1938, č.117 Z Zev č.99

 • 1.Chráneným hrobom na území mesta je: a/  miesto uloženia pozostatkov osobnosti svetového, národného, alebo regionálneho významu,       miesto piety k pamiatke osobnosti b/ miesto uloženia pozostatkov osoby, osôb v spojení s historickou udalosťou, miesto zhmotnenia      odkazu historickej udalosti c/ hrob, ktorého stavba má historickú, umeleckú, architektonickú, alebo technickú hodnotu. 3.O chránený hrob na území sa samospráva mesta stará a chráni ho pre budúce generácie. 4.Ochranu chráneného hrobu vykonáva správa pohrebiska a pod ochranou chráneného hrobu sa rozumie: a/ povinnosť prevádzkovateľa pohrebiska chránené hroby osobitne evidovať a viesť podrobnú       dokumentáciu o charakteristike osobnosti, udalosti alebo stavbe hrobu, o umiestnení hrobu       a podľa možností zabezpečiť jeho technickú, výkresovú a fotografickú dokumentáciu       b/ miesto chráneného hrobu neprenajímať ďalším osobám a dbať o to, aby nikto nezasahoval do              stavby chráneného hrobu c/  hrobové miesto chráneného hrobu nepodlieha poplatkom za prenájom hrobového miesta              a ostatné služby spojené s prevádzkou a správou pohrebísk. 5.Starostlivosť o chránený hrob je povinnosťou prevádzkovateľa pohrebísk a pod starostlivosťou o chránený hrob sa rozumie: a/ pravidelná úprava vzhľadu chráneného hrobu       b/ zabezpečenie opravy poškodeného hrobu alebo rekonštrukciu stavby chráneného hrobu,             v súlade so stanoviskom ústavu pamiatkovej starostlivosti. 6.Kategóriu chránený hrob na území mesta určuje Mestské zastupiteľstvo pre hrob spĺňajúci charakteristiku podľa bodu 2 na základe odborného zhodnotenia osobnosti, udalosti alebo stavby hrobu historicko-dokumentačnou komisiou, ktorú podľa potreby menuje primátor mesta. 7.Použitie finančných prostriedkov na ochranu chránených hrobov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo a to buď z prostriedkov získaných z prenájmu hrobových miest alebo príspevkom z rozpočtu mesta.

 • SPIŠSKÁ BELÁ - Nový spôsob pochovávania by mal odstrániť z cintorína veľké betónové hrobky. Na zelenej tráve by mali byť postupne osadené iba kríže či betónové kamene. Ide o takzvaný štýl amerických cintorínov. čítajte

 • Vznikajú virtuálne cintoríny
  Niektoré obce zriaďujú virtuálny cintorín. Možno na ňom nájsť údaje o pochovaných, fotku hrobu a ďalšie údaje o cintoríne..... čítajte denník SME aj na internete (22.10.2008)

 • Na cintoríne ležia popravení odsúdenci
  V priebehu 19. storočia sa počet obyvateľov mesta viac ako strojnásobil. Rozrástli sa najmä predmestia pri Hlavnej stanici a Blumentál, ako aj územie za Dunajskou bránou, kde stálo viacero fabrík. ... čítajte Bratislavské noviny 28.06.2008)

 • http://www.plus1den.sk/aktuality/banska-stiavnica-pedagogovia-a-ziaci-zrekonstruuju-zidovsky-cintorin.html
  BANSKÁ ŠTIAVNICA 21. mája (TASR) - Osudy Banskoštiavnických Židov počas II. svetovej vojny mapujú približne šesť rokov niektorí pedagógovia a študenti tamojšieho Gymnázia Andreja Kmeťa.... čítajte denník Plus 1 deň

 • V Mníšku modernizujú cintorín
  V obci Mníšek nad Popradom v týchto dňoch prerábajú miestny cintorín.... čítajte Košický denník Korzár 19.05.2008)

 • Lunárne pohrebníctvo začalo ponúkať služby
  Mesačný povrch môže teraz poslúžiť ako miesto posledného odpočinku pre celé ľudstvo.... čítajte Pravdu span>

 • Najstarší náhrobok ....
  Dnešné cintoríny sú v prvom rade pohrebiskami občanov príslušnej obce, ale často aj výkladnou skriňou množstva vkusnejších aj menej vkusných náhrobných pomníkov. Kto na to má, snaží sa ohúriť okoloidúcich najväčšmi nápadným a najväčšmi drahým pomníkom. čítajte Bratislavské noviny

 • Na Slovensku je 4488 cintorínov, najviac v Prešovskom kraji, najmenej v Bratislavskom
  Na Slovensku bolo v roku 2005 evidovaných 4488 cintorínov, pričom toto číslo zahrňuje aj urnové háje a rozptylové lúčky.... čítajte PLUS 1 deň 1.11.2007)

 • V Bodružali posvätili vynovený vojenský cintorín
  Košice/Bodružal 22. septembra (TASR) - Vojenský cintorín z prvej svetovej vojny po niekoľkoročnej rekonštrukcii a novom architektonickom riešení posvätili dnes v obci Bodružal v okrese Svidník. Posviacka bola ekumenická a zúčastnili sa na nej gréckokatolícki, pravoslávni a evanjelickí duchovní. čítajte )

 • Záchrana štiavnickej Kalvárie pokračuje
  Viac ako 200 mladých skautských dobrovoľníkov zo Slovenska a Česka pomáha od pondelka 27. augusta v Banskej Štiavnici a pri Hodruši pri záchrane štiavnickej Kalvárie. čítajte )

 • Pátrať po predkoch je stále populárnejšie
  čítajte denník Pravda 06.0.2007)

 • V Košiciach na Hlavnej odkryli stredoveký cintorín
  Košice 20. júna (ČTK) - Archeológovia odkryli v Košiciach stredoveký cintorín priamo na Hlavnej ulici pri Dóme svätej Alžbety. Vo viacerých hroboch našli zachovalé látky prešívané zlatom, gotické poháre a ďalšie bronzové predmety.... čítajte SME 20.06.2007)

 • V Nitre našli unikátne pohrebisko (VIDEO) Pravdepodobne kresťanské pohrebisko takmer s tridsiatimi hrobmi našliv centre Nitry na mieste,kde bude stáť hotel.
  čítajte denník SME 18.05.2007)

 • Prehľad pohrebíšť v ČR
  Prehľad verejných a neverejných pohrebíšť v Českej Republike Dokument PDF

 • Bez hanby okrádajú mŕtvych
  Zarábajú na smrti! A ešte si pýtajú peniaze za služby čítajte denník Plus 1 deň 29.11.2006

 • Rakvy budú vybavené alarmovým tlačidlom
  Ruský vynálezca navrhol elektronický systém, ktorý je komplexným riešením pre záchranu ľudí pochovaných zaživa. Truhly sú vybavené elektronickým obvodom s rádiovou vysielačkou, ktorá dokáže pri aktivovaní vyslať signál o tom, že na pohrebnom mieste s evidenčným číslom 1234 je pochovaný živý človek. čítajte SME

 • Košické cintoríny - Cenník služieb
  Cenník čítajte Košický denník Korzár 9.11.2006)

 • Pre cintoríny budú platiť nové poriadky
  Košice - Nové prevádzkové poriadky pre košické cintoríny a krematórium čítajte Košický denník Korzár 9.11.2006)

 • Namiesto kvetov odpadky
  NECHUTNÉ! Správcovia cintorínov len pár dní pred Pamiatkou zosnulých zápasia s odpadkami, ktoré sa povaľujú na zemi. čítajte PLUS jedn deň

 • Ich hroby nie sú pusté
  PRED DUŠIČKAMI si mnohí z nás našli cestu aj k hrobom známych osobností. čítajte PLUS jeden deň

 • TAJNÝ ROZKAZ MINISTRA NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
  Pohřeb agentů a teroristů usmrcených v boji s bezpečnostními orgány čítajte stránku UPN

 • Marianum sa nechystá vracať peniaze
  predplatiteľom, ktorí zaplatili v čase, keď poplatok za hrob prechodne stúpol. Vyššie ceny za hroby mesto nerieši... čítajte

 • Mesto Košice chce riešiť problém okolo nájomného za hroby
  dalej čítajte Košický denník Korzár 18.10.2006)

 • Levoča: Vandali poničili historické hroby
  čítajte Bleskovky...

 • ZÁKON 470/2005 Z.z. z 23. septembra 2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  2) Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
  a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
  b) zrušení pohrebiska,
  c) skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, 18) alebo či ide o vojnový hrob.19) 18) § 2 ods. 3 a § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z . o ochrane pamiatkového fondu.
  (3) Kultúrna pamiatka podľa tohto zákona je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou môže byť aj neodkrytá hnuteľná vec alebo neodkrytá nehnuteľná vec, zistená metódami a technikami archeologického výskumu.
  4) Obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Zoznam evidovaných pamätihodností obce predloží obec na odborné a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.
  19) Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.
  Na účely tohto zákona sa rozumie:
  a) vojnovým hrobom miesto, kde sú uložené pozostatky vojnovej obete, ako aj náhrobok, pamätník, iný pietny symbol alebo pamätné miesto, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť, b) vojnovou obeťou príslušník ozbrojených síl, vojnový zajatec alebo civilná osoba, ktorí zomreli v dôsledku vojnovej udalosti od roku 1914,
  c) starostlivosťou o vojnový hrob zachovanie vojnového hrobu v riadnom stave, najmä úprava vojnového hrobu a jeho bezprostredného okolia, umiestnenie náhrobku, pamätníka alebo iného pietneho symbolu s údajmi o vojnovej obeti, exhumácia vojnovej obete, zriadenie, premiestnenie a prestavba vojnového hrobu a vedenie evidencie o vojnovom hrobe,
  d) slovenským vojnovým hrobom v zahraničí miesto mimo územia Slovenskej republiky, kde sú uložené pozostatky vojnovej obete, a to
  1. príslušníka ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska, ktorý bol občanom Rakúsko-Uhorska s trvalým pobytom na území terajšej Slovenskej republiky,
  2. príslušníka ozbrojených síl Československej republiky, ktorý bol občanom Československej republiky s trvalým pobytom na území terajšej Slovenskej republiky,
  3. príslušníka ozbrojených síl Slovenského štátu alebo Slovenskej republiky, ktorý bol občanom Slovenského štátu alebo Slovenskej republiky,
  4. vojnového zajatca alebo civilnej osoby, ktorí boli občanmi štátov uvedených v prvom až treťom bode s trvalým pobytom na území terajšej Slovenskej republiky.


 • V Krásnom Brode posvätili cintorín
  Krásny Brod (TASR) - Najväčší z troch cintorínov z obdobia prvej svetovej vojny po rozsiahlej rekonštrukcii posvätili v sobotu v obci Krásny Brod v Medzilaboreckom okrese.čítajte Košický denník Korzár 9.10.2006...

 • Vojaci z bundeswehru opravujú cintorín
  4. septembra 2006 15:24 Dovedna 11 príslušníkov nemeckých ozbrojených síl bundeswehru začalo v pondelok opravovať vojenský cintorín z prvej svetovej vojny vo Vyšnom Mirošove v okrese Svidník. čítajte Pravdu...

 • KOŠICE - Plánujú obnovu starého židovského cintorína na Tatranskej ulici.
  čítajte Korzár 25.08.2006...

 • Vandali spustošili niekoľko hrobov
  KOŠICE - Ohavný čin! Vandali nemajú zľutovanie ani na cintoríne. Zo štvrtka na piatok pováľali na košickom, pamiatkovo chránenom cintoríne Rozália, až 12 náhrobných kameňov. Prípad už prešetruje polícia. čítajte viac...

 • Postup v prípade úmrtia príbuzného
  Ak nastalo úmrtie doma, tak v prvom rade je potrebné zavolať lekára (pohotovosť), ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví "list o prehliadke mŕtveho". V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie)...čítajte www.obcan.sk

 • Zákon o pohrebníctve
  Dňa 20. 10. 2005 bol uverejnený v Zbierke zákonov, v Čiastke 188, zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve. Zákon je účinný od 1. 11. 2005. Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania alebo konzervácie ľudských pozostatkov Právo užívať hrobovémiesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.; ....

 • Zákon NR SR 130/2005 Z.z. zo 16. marca 2005 o vojnových hroboch
  Platnosť od: 14.4.2005
  Účinnosť od: 1.5.2005
  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
  § 1 Predmet úpravy Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti obce pri zabezpečovaní starostlivosti o vojnové hroby, poskytovanie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu (ďalej len príspevok ) na vojnové hroby a slovenské vojnové hroby v zahraničí, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku vojnových hrobov a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.... viac...

 • Pozostalí musia so správou cintorína uzavrieť nájomné zmluvy......
  čítajte Košický denník Korzár 13.3.2006

 • Stav vojenských hrobov trápi pozostalých
  Košice - Slobodník Štefan Horváth z obce Spišské Podhradie v okrese Levoča zahynul 24. marca 1945 v Poľove pri odstraňovaní mín. V úmrtnom liste z 31. 3. 1945 náčelník štábu košického Veliteľstva Oslobodeného územia Republiky Československej plk. gšt. J. Hrabovský napísal, že príslušník československej armády Š. Horváth skonal hrdinskou smrťou. Vojaka pochovali, tak ako mnohých iných, na košickom verejnom cintoríne, pietne miesto pravidelne navštevuje jeho syn Mikuláš Horváth. On aj poukázal na to, že hroby vojakov sú neupravené, kamenné kríže vykývané a čo je vari najhoršie, z takmer všetkých ktosi pokradol mramorové tabuľky s menami a ďalšími údajmi. Vandali neobišli ani hrob Š. Horvátha. ...čítajte Košický denník Korzár 18.11.2005)

 • V košickom krematóriu sa ročne spáli asi 1500 tiel. Popol môže skončiť v urne, alebo rozsypaný v povetrí...
  čítajte Košický denník Korzár 4.3.2005

 • Rodné, sobášne a úmrtné listy budú mať novú podobu.
  Košický denník Korzár -16.2.2005

 • Vandali zdevastovali slavošovský cintorín!
  čítajte Košický denník Korzár 21.1.2005

 • Tlačová odozva: Kniha o lučeneckom cintoríne reformovaných.- PUNTIGAN, JOZSEF; PUNTIGAN, TÜNDE: A losonci reformatus temetö. Der evangelisch-reformierte Friedhof in Lucenec/Losonc. (Südslowakei) Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2003. ISBN 80-8062-176-4. BR., 311 S., Res. in Slow. und Dt. , 9,00 Euro článok v Maďarskom jazyku

 • Z hrobov na richnavskom cintoríne miznú kovové kríže
  Richnava - Nepríjemným až nemorálnym by sa dalo nazvať to, čo dnes prežívajú obyvatelia obce Richnava v Gelnickom okrese. Zvýšenie cien vykupovaných kovov sa stalo biznisom pre niektorých podnikavých jedincov. Vidina rýchleho zárobku spôsobuje, že sa nezastavia pred ničím, ani pred mŕtvymi. Ich posledný odpočinok im totiž narúšajú častými krádežami kovových krížov s postavou Ježiša, tzv. "umučení" z náhrobných kameňov. "Okolo 80 ľudí nám prišlo na obecný úrad nahlásiť odcudzenie umučení z hrobov svojich blízkych. Ešte aj dnes k nám chodia. Po dohode s Obvodným oddelením Policajného zboru v Krompachoch sme dali v miestnom rozhlase vyhlásiť, aby poškodení obyvatelia túto škodu nahlásili osobne na polícii. V obci už dlhší čas chýbajú kanalizačné poklopy a terčom zlodejov sa stávajú aj kovové časti telefónnych rozvodov. Dokonca v čase veľkonočných sviatkov niekto odcudzil aj všetky kovové časti na tunajšej požiarnej zbrojnici," približuje aktuálny stav v obci zastupujúca starostka Mgr. Anna Harmanová.
  Ako nám potvrdil riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Krompachoch npor. JUDr. František Puškár, v týchto dňoch prijali oznámenie od zastupujúcej starostky Richnavy Mgr. Anny Harmanovej o zvýšenom výskyte krádeží "umučení". "Doposiaľ sme zaevidovali viac ako tridsiatku oznámení od obyvateľov Richnavy. Ide o odcudzenie bronzových umučení z náhrobných kameňov. Tých bude pravdepodobne viac. Momentálne prebieha vyšetrovanie, no páchateľ je doposiaľ neznámy. Prácu nám komplikujú samotní poškodení. Nie všetci škodu nahlásili a niektorí k nám priebežne ešte chodia. Richnava začína byť v poslednom období dosť problematická. Nielen tam, ale aj v neďalekej Kluknave sme zvýšili výkon obchôdzkovej služby počas dňa, ale najmä v noci. Okrem krádeží kovov sa v týchto obciach rozmohlo najmä pytliactvo na Hornáde, ako aj krádeže v neobývaných domoch," zdôrazňuje najväčšie problémy F. Puškár. Podľa jeho slov sa kovový biznis rozmohol v dôsledku rapídneho zvýšenia cien kovov. "Zberné suroviny sú dnes plné ľudí ponúkajúcich kovový odpad. Samotní výkupcovia však k tomuto pristupujú veľmi nezodpovedne. Dokonca odpad vykupujú aj bez predloženia občianskeho preukazu. Aj zákonná legislatíva týkajúca sa kontroly výkupu v zberných surovinách je veľmi slabá. Vykonali sme prehliadky viacerých zberných surovín nielen v našom služobnom obvode, ale požiadali sme o spoluprácu aj okolité zberne. Zatiaľ sa v žiadnej z nich odcudzené umučenia neobjavili. Aj kompetentní, teda zástupcovia miest a obci, by mali v tomto ohľade niečo robiť," vysvetľuje riaditeľ krompašskej polície.
  Niektorí obyvatelia Richnavy si myslia, že umučenia, rovnako ako zlodejov sa iba ťažko podarí vypátrať. Tí totiž odcudzené umučenia pred samotným predajom rozdrvia na menšie časti. Podľa slov zastupujúcej starostky A. Harmanovej sa v obci s takýmto niečím predtým nestretli. "Už skôr sme tu mali prípady, kedy niektorí nezamestnaní z cintorína brali sviečky, aby si mali večer čím svietiť. Krádeže umučení tu máme po prvýkrát," dodáva na záver.
  (šim) KORZÁR 27.4.2004

 • Vandali postrhávali z hrobov kovové kríže s Ježišom
  Košice - "Je nehorázne, čo sa tu deje. Nevieme kto, ale prišli sem nejakí vandali, vošli na cintorín a rovno z hrobov nám postrhávali kríže. Asi im už nie je nič sväté. Nechápem, ako si niekto vôbec dovolí takto zneuctiť miesto posledného odpočinku," ťažkajú si obyvatelia obce Drienovec.
  celý článok

 • KDE VŠADE LEŽIA OBETE II. SVETOVEJ VOJNY.
  Rok 2004 završuje niektoré okrúhle výročia udalosti z II. svetovej vojny, ktoré postupne od východu zasiahli územie Slovenska. Každý ľudský život je jedinečný, t.j. neopakovateľný! Nerozhoduje, na ktorej strane frontu alebo zázemí predčasne skončil. Slovensko je posiate nielen miestami masových hrobov a cintorínov, o ktorých sa všeobecne vie. O to menej sú známe miesta jednotlivých hrobov vojakov či občanov, ktorí spočívajú v jeho zemi, o ktorých ani najbližší príbuzní nevedia, kde predčasne skončil ich život. O dvojici neznámych slovenských vojakov pochovaných na cintoríne vo Vyšných Ladičkovciach, okr. Humenné hovoria tieto riadky.
  Koncom mesiaca júla alebo začiatkom augusta roku 1944 v obci Nižné Ladičkovce, kde som pôsobil ako výpomocný učiteľ a súčasne poverený riaditeľ rímskokatolíckej ľudovej školy, rozšírila sa správa, že v susednej obci Vyšné Ladičkovce na cintoríne budú pitvať dvoch slovenských vojakov, ktorí boli nájdení v spoločnom hrobe v chotári obce.
  Vybral som sa tam spolu s miestnym kováčom, ktorý mal dielňu neďaleko školy. Keď sme prišli do Vyšných Ladičkoviec, na cintoríne už prebiehala pitva. Vykonával ju vojenský lekár. Nebudem popisovať podrobnosti! Sám sa čudujem, ako som sa na to pozeral! Nielen ja, ale aj množstvo občanov a medzi nimi boli aj deti. Okrem lekára a jeho pomocníka nebol tam nikto, kto by obmedzoval prístup nepovolaných občanov k miestu pitvy. Žiadni žandári, vojaci a pod. Ako pitevný stôl lekárovi slúžili vrátka z nejakej hospodárskej budovy (chlievika či brány) položené na drevených podstavcoch. Jeden z mŕtvych vojakov mal na sebe uniformu vojaka slovenskej armády so žltými výložkami (také vtedy nosili jazdci), bol však bosý, druhý bol bez uniformy a tiež bosý. Pri prehliadke šiat toho prvého neboli na nich nájdené žiadne menovky, či v nich uložené osobné doklady. Takisto ani u jedného nebola zistená príčina smrti. Nenašla sa žiadna rana spôsobená strelnou zbraňou alebo niečo podobné. Spočiatku prítomný vojak robil zápis o pitve, neskôr lekár povedal (zreteľne som to počul), aby to nechal, že zápis urobia po príchode domov!
  Z rozhovorov s prítomnými obyvateľmi sme sa dozvedeli, že pastier dobytka na rozhraní obce, a chotárov obcí Turcovce a Hrubov videl zo zeme trčať ruku. Neviem, kedy a ako bol tento nález oznámený vládnemu komisárovi obce. Ten otáľal s oznámením tejto okolnosti žandárskej stanici v Koškovciach. Neviem, ani kto ich exhumoval a priviezol do obce. Pri exhumácii sa zistilo, že v hrobe jeden na druhom ležia dvaja vojaci. Podotýkam, že v tom čase v uvedených obciach neboli ešte nemeckí ani slovenskí vojaci. Zato v okolitých lesoch bolo dosť partizánov.
  Keďže sa už chýlilo k večeru, nevyčkali sme pitvu druhého vojaka ani uloženie do pripraveného hrobu ( bez cirkevného obradu), a odišli sme domov, do Nižných Ladičkoviec.
  Na podnet historika Petra Bielika, ktorý zbieral na východnom Slovensku poznatky viažuce sa k udalostiam roka 1944, napísal som 19. septembra 1995 na Obecný úrad vo Vyšných Ladičkovciach s tým, že by pre seba, najmä pre uvedeného historika doplnil som údaje, či sú dnes už známe mená uvedených vojakov, kto alebo čo bolo príčinou ich smrti a presné miesto ich pochovania na cintoríne. Odpovede som sa nedočkal.
  Po roku začiatkom septembra 1996 vybral som sa do Vyšných Ladičkoviec osobne. Starostu som nenašiel doma. Jeho manželka ma ochotne usmernila do domu obývaného staršími občanmi, ktorí by si mohli na udalosti leta 1944 pamätať. Mnoho mi nepomohli. Predsa jedna zo žien mi povedala, že si pamätá, ako po vojne žiaci miestnej školy pálili sviečky na hrobe dvoch slovenských vojakov. Bohužiaľ, nevedela mi povedať, kde presne je ich hrob.
  Vybral som sa na cintorín. Stál som na ňom po päťdesiatichdvoch rokoch. V strede cintorína som našiel sotva znateľný hrob označený dvoma malými krížikmi, avšak bez akéhokoľvek označenia, koho v sebe skrýva.
  V Nemecku existuje organizácia, ktorá má na starosti pietne miesta pochovaných nemeckých vojakov nielen z II. ale i z I. svetovej vojny bez ohľadu na to, kde sú pochovaní. Za príklad stojí prešovský cintorín, ktorý som nedávno navštívil. Na vedľajšom oddelení cintorína maďarských vojakov som dokonca objavil veniec maďarského ministerstva národnej obrany. pomlčím, ako vyzerá oddelenie, kde sú pochovaní naši vojaci!
  Nenašiel by sa spôsob, ako by aj u nás v tomto ohľade my, žijúci, vzdali sme úctu a česť všetkým tým, ktorí stratili vlastné životy pre záujmy mocných v boji o svetovládu? A to je i príklad dvoch neznámych slovenských vojakov pochovaných na cintoríne v obci Vyšné Ladičkovce.
  František TABIŠ, Trebišov
  Podstatná časť článku bola publikovaná v prílohe denníka KORZÁR - LISTY 26.2.2004

 • Z HISTÓRIE - Košice - (Slovenský Východ 24.9.1936) Košická mestská rada na svojom zasadnutí dňa 23.9.1936 sa rozhodla, že za cieľom rozšírenia verejného cintorína pri Barci, poťažne rozšírenia cintorínskeho záhradníctva, zakupuje pozemok pod verejným cintorínom, ktorý je majetkom Jána Lišku. Pozemok bude kúpený za 120.000 Kč.

 • MAJÚ MAŤ NEBOŽTÍCI TOPÁNKY?
  Zomrela mi teta. Smrť bola pre ňu vykúpením zo strašného trápenia...čítajte INZINE (16.10.2003)

 • Monika Vrzgula: HRDINOVIA DUKLY A TÍ OSTATNÍ, ČO TAM IBA UMRELI.
  Dvojaké hroby a správy o tom, že všetko bolo inak... INZINE(15.10.2003)

 • ZAPLAŤTE ZA HROBY, LEBO O NE PRÍDETE!
  BRATISLAVA - Neplatiči, pozor! Hrobové miesta po vašich pozostalých, za ktoré ste zabudli zaplatiť, do troch týždňov od upozornenia pohrebníctvo zruší! "No, nie je to celkom tak. Naším cieľom nie je zrušiť tieto miesta, ale vyrovnať sa s neplatičmi," hovorí riaditeľ pohrebníctva Marianum Miloslav Hrádek. Pracovníci tejto mestskej príspevkovej organizácie vo štvrtok nalepovali na náhrobky a kríže oznamy, ktoré upozorňujú pozostalých na ich dlhy. V hlavnom meste je približne stotisíc hrobových miest a neplatiči dlhujú mestskej príspevkovej organizácii Marianum neuveriteľných 40 miliónov korún! Keď pozostalí nezaplatia, hrobové miesta budú po troch mesiacoch od upozornenia zrušené. Príbuzní zosnulého, ktorí žijú v zahraničí, sa môžu skontaktovať s pohrebníctvom aj mailom, prostredníctvom ktorého sa dozvedia číslo účtu, na ktorý môžu vyrovnať dlh. Priemerný poplatok za hrob v Bratislave je okolo 200 korún ročne. Na miestach po nezaplatených hroboch sa bude znovu pochovávať.
  NOVÝ ČAS (2. 10. 2003)

 • Pamätník obetiam vojny - v KOŠICIACH časť MYSLAVA (Košický Večer 23.09.2003) Na druhý pokus sa včera stretli na rokovaní poslanci miestneho zastupiteľstva v Myslave. V stredu minulý týždeň deväťčlenný zbor zastupovali iba štyria, teda neboli uznášaniaschopní. Veľkú časť programu venovali výstavbe pamätníka obetiam prvej a druhej svetovej vojny a rekonštrukcii miestneho cintorína. Všetko nasvedčuje tomu, že do dňa Pamiatky zosnulých budú práce ukončené. Na budúci rok si nechajú iba oplotenie. Na pamätník sú ochotní prispieť aj pozostalí, čo zníži náklady pre mestskú časť. Pred dokončením sú terénne úpravy a pribudlo tiež parkovisko. V súvislosti s rekonštrukciou pietneho miesta chcú zaviesť aj nový systém v pochovávaní a prostredníctvom troch pohrebných služieb poskytnúť občanom možnosť vybrať si.

 • Kým sa vás smrť opýta, čo ste robili v lete Nikdy nie je príliš skoro napísať závet Soňa B. Karvayová (18.6.2003) http://www.inzine.sk/article.asp?art=9354

 • VANDALI VYČÍŇALI NA ŽIDOVSKOM CINTORÍNE V MICHALOVCIACH
  Michalovce - Neznámi vandali vážne poškodili židovský cintorín v Michalovciach. Vyčíňanie zatiaľ neznámych výtržníkov si odniesli asi dve desiatky vyvrátených náhrobných kameňov, štyri pomníky boli zničené úplne. Primitívny vandalizmus dokumentuje aj jeden otvorený hrob. Členovia Židovskej náboženskej obce v Michalovciach sú šokovaní a pobúrení.
  "Takýto čin sa môže zrodiť len v chorých hlavách. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o primitívnych vandalov, pretože nielen že povyvracali veľa náhrobných kameňov, ale otvorili jeden hrob, kde pravdepodobne hľadali cenné predmety," uviedol syn predsedu Židovskej náboženskej obce v Michalovciach Peter Haber. Ako dodal, židovská obec v Michalovciach má v súčasnosti asi 20 veľmi starých členov a financie na stráženie, či opravu poškodených hrobov jej chýbajú.
  "Momentálne neviem odhadnúť škody, ktoré vandali spôsobili, ale určite nebudú nízke. Niektoré náhrobné kamene mali aj 150 rokov," dodal P. Haber.
  Prípadom sa zaoberá michalovská polícia, ktorá začala trestné stíhanie vo veci výtržníctva. Páchateľov sa jej zatiaľ vypátrať nepodarilo.
  Zdroj: Korzár (fmm)

 • MESTO ŽIADA PRÍSPEVOK NA VOJENSKÉ HROBY
  Noviny juhozápadu - roč.11.- číslo 8. ( www.regionalnenoviny.sk )
  Mestský úrad v Dunajskej Strede požiadal o pridelenie financií na opravu a údržbu vojnových hrobov z prostriedkov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte na tento účel. V meste je takmer 190 vojnových hrobov z prvej svetovej vojny, v ktorých odpočívajú hlavne talianski a srbskí vojaci. Podľa miestnych obyvateľov títo vojaci nezahynuli v bojoch, ale na následky moru. „Mesto aj v minulosti investovalo značné prostriedky na odstránenie buriny z okolia týchto hrobov, avšak na dokonalú úpravu terénu, ako i samotných hrobov nemalo dostatok financií,“ uviedol referent mestského úradu, zodpovedný za ekologické záležitosti, László Varga. V prípade, že mesto potrebné financie získa, budú stačiť zrejme len na likvidáciu kríkov, starých stromov a buriny z okolia hrobov. Obce podľa vyhlášky ministerstva vnútra môžu dostať na jeden hrob maximálne sumu, ktorá sa rovná dvojnásobku minimálnej hodinovej mzdy. V prípade vojnových hrobov, ktoré sú evidované ako kultúrne pamiatky, môže mesto získať až štvornásobok tejto sumy. Nakoľko dunajskostredské hroby do tejto kategórie nepatria, poskytnutá suma podľa L. Vargu zrejme nebude stačiť na úpravu samotných hrobov a náhrobných kameňov. Obce, v ktorých sa vojnové hroby nachádzajú, môžu požiadať o pridelenie financií na ich údržbu do konca februára. Na ministerstve vnútra zatiaľ evidujú len približne sto žiadostí, pričom vojnové hroby sa nachádzajú v 2 200 obciach Slovenska.

 • NÁLEZ POD PODLAHOU SEMINÁRNEHO KOSTOLA - Krypta ako hrom